Miksi kannattaa käyttää henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluita?

Mihin tässä maailmassa enää tarvitaan henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluja, kysyy HPL:n blogissa Businessliken johtava konsultti ja partneri Marju Vuorensalmi.

Yri­tys et­sii työn­te­ki­jää. Täs­sä maa­il­mas­sa työn­te­ki­jät ovat jo val­miik­si pro­fi­loi­neet it­sen­sä eri­lai­sis­sa pal­ve­luis­sa. Mi­hin siis tar­vi­taan rek­ry­toin­nin am­mat­ti­lai­sia?

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den käyt­tä­mi­ses­sä on par­haim­mil­laan ky­sy­mys stra­te­gi­ses­ta pää­tök­ses­tä hyö­dyn­tää ul­ko­puo­li­sen am­mat­ti­lai­sen te­hok­kaam­paa tai am­mat­ti­mai­sem­paa toi­min­ta­mal­lia.

Kahdeksan hyvää syytä hyödyntää henkilöstövuokrausta ja rekrytointipalveluita

1. Kustannustehokkuus

Rek­ry­toin­tei­hin eri­kois­tu­neen yri­tyk­sen or­ga­ni­saa­tio, ener­gia ja toi­min­ta­mal­lit on vi­ri­tet­ty ra­ken­tei­taan, in­hi­mil­li­siä re­surs­se­jaan ja tun­nel­maan­sa myö­den sen ydin­teh­tä­vää aja­tel­len.

Vir­he­rek­ry­toin­ti on aina kal­lein rek­ry­toin­ti ja huo­nos­ti hoi­det­tu rek­ry­toin­ti­pro­ses­si na­ker­taa li­säk­si yri­tyk­sen mai­net­ta.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus tuo jous­ta­vuut­ta. Se tar­jo­aa vä­liai­kais­rat­kai­su­ja sil­loin kun or­ga­ni­saa­tio muo­toi­lee uut­ta, tes­taa tai pro­to­tyy­pit­tää. Tai kun joku sai­ras­tuu, jää äi­tiys­lo­mal­le tai läh­tee vuo­dek­si to­teut­ta­maan sitä kuu­lui­saa unel­maan­sa!

2. Avaimet käteen palvelu

Help­poa ja no­pe­aa! Rek­ry­toin­nin pal­ve­lu­kon­sep­ti on ar­vo­ket­ju, joka ulot­tuu rek­ry­toin­nin käyn­nis­tä­mi­ses­tä lop­pu­huo­len­pi­toon asti. Pro­fii­lin mää­rit­tä­mi­nen, il­moi­tus­ten ja ai­ka­tau­lu­jen laa­ti­mi­nen, ha­ki­ja­vies­tin­tä, haas­tat­te­lut, mah­dol­lis­ten tes­tien or­ga­ni­soin­ti. Työn­te­ki­jän ir­ti­sa­nou­tu­mi­nen on yri­tyk­sel­le kuin vi­ri­tet­ty ai­ka­pom­mi.

3. Rekrytoinnille saa takuun

Rek­ry­toin­tiin si­säl­tyy aina ris­ke­jä, mut­ta nii­tä­kin voi mi­ni­moi­da. Rek­ry­toin­nil­le saa ta­kuun.

4. Osaaminen ja työkalut

Hy­väk­si tu­le­mi­nen vaa­tii tois­to­ja ja am­mat­ti­lai­sek­si tu­le­mi­nen vaa­tii vie­lä­kin enem­män tois­to­ja. Rek­ry­toin­ti vaa­tii herk­kyyt­tä, läs­nä­oloa, in­ten­sii­vi­syyt­tä ja ai­kaa. Am­mat­ti­lai­suus on tai­to tun­nis­taa so­pi­vim­mat, poi­mia hel­met.

Hyvä rek­ry­toin­ti­pro­ses­si vaa­tii kun­non työ­ka­lut (ja nii­den käyt­tä­jät). Ha­ki­ja­vies­tin­nän laa­tu luo, yl­lä­pi­tää ja vah­vis­taa yri­tyk­sen työ­nan­ta­ja­mai­net­ta ja ha­lut­ta­vuut­ta työ­paik­ka­na!

5. Keskittyminen tuloksentekoon

Rek­ry­toin­nin ul­kois­ta­mi­nen voi­daan näh­dä myös ajan ja hen­kis­ten re­surs­sien pa­nos­tuk­se­na oman ydin­lii­ke­toi­min­taan ja tu­lok­sen­te­koon.

6. Oman henkilöstön hyvinvointi

Rek­ry­toin­ti­lu­pien saa­mi­ses­ta tai nii­den saa­mi­sen hi­tau­des­ta muo­dos­tuu mo­nes­sa yri­tyk­ses­sä hen­ki­lö­kun­nan hy­vin­voin­tion­gel­ma. Dead­li­net ei­vät pa­ke­ne ei­vät­kä asiak­kaat odo­ta. Vuo­kra­työn­te­ki­jä voi pe­las­taa, tai va­ki­tui­nen rek­ry­toin­ti voi­daan aloit­taa vuo­kra­suh­tee­na jo en­nen vi­ral­li­sia lu­pia ja hy­väk­syn­tö­jä.

7. Hakemuksia ei tule tai sitten niitä tulvii

Ha­ke­mus­ten val­tai­sa mää­rä voi olla yl­lä­tys – jol­le­kin! Onko rek­ry­toi­va esi­mies tai HR va­rau­tu­nut vas­taa­maan ha­ki­joi­den ky­se­lyi­hin, an­ta­maan vä­liai­ka­tie­to­ja ja hen­ki­lö­koh­tais­ta pa­lau­tet­ta jo­kai­sel­le ha­ki­jal­le?

Entä, kun oi­kean­lai­sia ha­ke­muk­sia ei yri­tyk­sis­tä huo­li­mat­ta tule? Mil­lai­nen on plan B?

Laa­duk­kaal­le rek­ry­toin­tiy­ri­tyk­sel­le kum­pi­kaan ti­lan­ne ei ole vie­ras. En­sim­mäi­seen bud­je­toi­daan ai­kaa ja re­surs­se­ja aina ja omat ver­kos­tot ta­kaa­vat sen, et­tei rek­ry­toin­tia kos­kaan tar­vit­se aloit­taa tyh­jäl­tä pöy­däl­tä, vaik­ka en­sim­mäis­tä­kään kiin­nos­ta­vaa ha­ke­mus­ta ei il­maan­tui­si!

Luo­va on­gel­ma­rat­kai­su­ky­ky ta­kaa sen, että ra­jat­tu­jen ni­mik­kei­den ja tiuk­ko­jen raa­mien ul­ko­puo­lel­ta­kin osa­taan et­siä osaa­mis­ta, siir­ret­tä­viä tai­to­ja ja ky­vyk­käi­tä tyyp­pe­jä.

8. Anonymiteetti

On ti­lan­tei­ta, jol­loin ha­ku­vai­hees­sa ha­lu­taan kes­kit­tyä itse teh­tä­vän si­säl­töön. Jot­kin toi­mia­lat, yri­tyk­set tai brän­dit ve­tä­vät puo­leen­sa kuin hu­na­ja, jos­kus yri­tyk­sen mai­ne on voi­nut saa­da het­kel­li­ses­ti kol­hun, tai yri­tys on kes­kel­lä suu­ria muu­tok­sia.

Olen kuul­lut aja­tuk­sen sii­tä, että par­hail­la yri­tyk­sil­lä voi­si olla omat ky­ky­jen et­si­jät NHL-tyy­liin tai he voi­si­vat käyt­tää ul­ko­puo­li­sia ky­ky­jen et­si­jöi­tä tun­nis­ta­maan bril­jan­tin osaa­mi­sen. Laa­duk­kaim­mat hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­set voi­vat hy­vin olla täl­lai­sia asiak­kail­leen!

Kirjoittaja: Marju Vuorensalmi, Businessliken johtava konsultti ja partneri