HS: VUOKRATYÖALA KASVOI NAPAKASTI TAMMI-LOKAKUUSSA

Viime vuonna ala pieneni vielä kymmenisen prosenttia.

Vuokratyötä välittävien henkilöstöpalveluyritysten liikevaihto on alkanut jälleen kasvaa viime vuoden notkahduksen jälkeen.

Henkilöstöpalveluyritysten liiton mukaan henkilöstöpalveluala kasvoi tammi–lokakuussa kuusi prosenttia. Eritoten alkuvuodesta yhtiöiden liikevaihdon kasvu on ollut rivakkaa, mutta loppuvuodesta jälleen tasaista.

”Onhan tämä toiveita herättävää”, sanoo Henkilöstöpalveluyritysten Liiton toimitusjohtaja Merru Tuliara. Hän sanoo, että alan kehitys seuraa varsin hyvin talouden yleistä kehitystä, mutta etuajassa.

Vuo­den 2008 ta­lous­krii­sis­sä ala pie­ne­ni 30 pro­sent­tia ja vii­me vuon­na kym­me­ni­sen pro­sent­tia.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten pal­ve­lu­ja os­ta­vat eri­tyi­sen pal­jon kau­pan- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­set. Vuok­ra­työ­voi­maa han­ki­taan sai­ras­tu­nei­den ti­lal­le ja eri­lais­ten ruuh­ka­huip­pu­jen ja se­son­kien ai­ka­na.

Osa yri­tyk­sis­tä myös rek­ry­toi hen­ki­lös­töä näi­den yri­tys­ten kaut­ta eten­kin aloil­la, jois­sa työn­te­ki­jöi­tä on vai­kea löy­tää.

Toi­mi­ala­koh­tai­sia tie­to­ja on vain al­ku­vuo­des­ta, jol­loin hen­ki­lös­tö­vuok­rauk­sen kas­vu oli nel­jä pro­sent­tia, rek­ry­toin­tien kah­dek­san pro­sent­tia ja ul­kois­tus­ten 25 pro­sent­tia. Rek­ry­toin­tien ja ul­kois­tus­ten osuus alan ko­ko­nais­lii­ke­vaih­dos­ta on edel­leen ai­ka vä­häi­nen, vaik­ka­kin kas­vus­sa.
Tie­dot poh­jau­tu­vat alan 20 suu­rim­man yri­tyk­sen kuu­kau­sit­tain il­moit­ta­miin tie­toi­hin. Tu­lia­ran mu­kaan lu­vut ku­vaa­vat hy­vin ko­ko alan ke­hi­tys­tä.
Ky­se­lys­sä mu­ka­na ol­leis­ta yri­tyk­sis­tä suu­rin on Ba­ro­na, toi­sek­si suu­rin Staff­Point ja kol­man­nek­si suu­rin Me­di­verk­ko.

Ky­se­lyn yri­tys­ten yh­teen­las­ket­tu lii­ke­vaih­to oli tä­män vuo­den lo­ka­kuus­sa lä­hes 80 mil­joo­naa eu­roa. Kas­vua edel­li­seen kuu­kau­teen näh­den oli 0,5 pro­sent­tia. Ko­ko al­ku­vuo­den lii­ke­vaih­to oli noin 743 mil­joo­naa eu­roa.

Hen­ki­lös­tö­vuok­raus­pal­ve­lui­den lii­ke­vaih­don ar­vo oli lo­ka­kuus­sa noin 59 mil­joo­naa eu­roa eli suu­rin osa alan tuon kuu­kau­den noin 80 mil­joo­nan eu­ron lii­ke­vaih­dos­ta. Edel­li­seen kuu­hun eli syys­kuu­hun näh­den hen­ki­lös­tö­vuok­rauk­sen lii­ke­vaih­to vä­he­ni 2,1 pro­sent­tia.

Tu­lia­ran mu­kaan yh­den kuu­kau­den hei­tot alal­la ovat tyy­pil­li­siä, tär­keäm­pää on pi­tem­pi tren­di, jo­ka nyt näyt­tää ole­van alal­la kas­va­va.
Elin­kei­no­elä­män kes­kus­lii­ton mar­ras­kui­ses­sa ky­se­lys­sä hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­alan al­ku­vuo­den pa­ran­tu­nut ti­lan­ne ei ko­vin pal­jon näy.

Mar­ras­kuus­sa pa­ra­ne­mis­ta odot­ti 34 pro­sent­tia alal­la toi­mi­vis­ta vas­taa­jis­ta. 17 pro­sent­tia en­na­koi suh­dan­ne­las­kua. Alan myyn­nin ar­vioi­tiin kas­va­neen elo–­lo­ka­kuus­sa, mut­ta kas­vu oli ke­vään ja ke­sän lu­ke­mia hei­kom­paa. Myyn­nin odo­te­taan li­sään­ty­vän vuo­den lo­pus­sa ja en­si vuo­den alus­sa, mut­ta kas­vu jää­nee mel­ko vä­häi­sek­si.

Lähde: Helsingin Sanomat 29.12.2014