Henkilöstövuokraus vetää kovaa – talouden ankeimmat ajat takana

Kauppalehden mukaan henkilöstöpalvelualan poikkeuksellisen kova veto kertoo, että talouden ankeimmat ajat ovat todellakin takana.

Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sen, rek­ry­toin­ti­pal­ve­lui­den ja ul­kois­tus­pal­ve­lui­den ky­syn­nän vil­kas­tu­mi­nen ker­too pa­ra­ne­vis­ta suh­dan­teis­ta. Yri­tyk­set käyt­tä­vät sel­väs­ti ai­em­paa enem­män vuo­kra­työ­voi­maa.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Liit­to HPL vah­vis­taa lii­ke­vaih­to­tie­dus­te­lus­saan, että alan lii­ke­vaih­to oli ke­sä­kuus­sa yli 30 pro­sen­tin kas­vus­sa. Tam­mi-ke­sä­kuus­sa lii­ke­vaih­to kas­voi lä­hes 25 pro­sent­tia, ja HPL odot­taa lop­pu­vuo­del­ta liki 10 pro­sen­tin kas­vua.

Alan kol­me suur­ta eli Ba­ro­na, Staff­point ja Op­team vies­ti­vät, että hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan kas­vu vauh­dit­tuu. Suh­dan­teet pa­ra­ne­vat par­hail­laan.

”Kas­vu jat­kuu vuon­na 2017, mut­ta hur­jim­mat kas­vu­lu­vut hie­man ta­saan­tu­vat”, us­koo Ba­ro­na Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Tuomas Mikkonen.

Staff­poin­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Kiljunen puo­les­taan ar­vioi, että hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan ky­syn­tä vauh­dit­tuu sel­väs­ti.

”Vuo­del­ta 2017 odo­tam­me noin kym­me­nen pro­sen­tin kas­vua”, Kil­ju­nen uu­moi­lee.

Ba­ro­nan Mik­ko­nen ker­too, että yri­tys­asiak­kaat saa­vut­ta­vat ul­ko­puo­lis­ten hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den käy­töl­lä nii­tä pal­jon pu­hut­tu­ja jous­to­ja. Pal­ve­lu­ky­syn­tä on kas­va­nut eri­tyi­ses­ti ra­ken­nus-, ict- ja ter­vey­sa­lal­la.

”Ba­ro­nan kas­vu on no­pe­aa rek­ry­toin­ti- ja ul­kois­tus­pal­ve­luis­sa, mut­ta kas­vam­me hy­vin myös hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­ses­sa”, Mik­ko­nen sum­maa.

HPL:n lii­ke­vaih­to­tie­dus­te­lus­sa on mu­ka­na 20 alan suur­ta, ja ke­rä­tyt lu­vut ovat erit­täin vah­vo­ja: ke­sä­kuus­sa esi­mer­kik­si ul­kois­tus­pal­ve­lui­den lii­ke­vaih­to pai­sui 70 pro­sent­tia.

Mik­ko­sen mu­kaan alan pe­net­raa­tio­as­te on Suo­mes­sa al­hai­nen. Vain alle 1,5 pro­sent­tia töis­tä teh­dään vuo­kra­työ­voi­mal­la, kun esi­mer­kik­si Bri­tan­nias­sa vuo­kra­työ­pe­net­raa­tio on noin 4,0 pro­sent­tia.

Alan kat­to­jär­jes­tö CIETT las­kee, että Suo­mes­sa hen­ki­lös­tö­alan käyt­tö­as­te on noin 35 pro­sent­tia muu­ta Eu­roop­paa alem­pi. Täs­sä mie­les­sä suo­ma­lai­sil­la hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­sil­lä on vie­lä pal­jon sar­kaa kyn­net­tä­vä­nään.

”Kas­vua to­sin vauh­dit­taa se, että suo­ma­lais­yri­tyk­set al­ka­vat tot­tua hen­ki­lös­tö­alan pal­ve­lui­den käyt­tä­mi­seen”, Mik­ko­nen sa­noo.

Ra­ken­nus- ja toi­mis­toa­lan työ­voi­ma­ky­syn­tä el­pyy, ker­too Staff­poin­tin Mika Kil­ju­nen.

”Kas­vun jat­ku­mi­seen ei oi­kein us­kal­le­ta luot­taa. Kos­ka suh­dan­ne ei ole vah­val­la poh­jal­la, tar­vi­taan jous­ta­via rat­kai­su­ja yhä enem­män.”

Kil­jusen mu­kaan yri­tys­ten ti­laus­kir­jat hei­lah­te­le­vat jyr­käs­ti, jo­ten hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­la tar­jo­aa niil­le hen­ki­reiän: yri­tyk­set voi­vat työl­lis­tää ai­na­kin vä­liai­kai­ses­ti ky­syn­tä­ti­lan­teen mu­kaan.

Eri toi­mi­joi­den mu­kaan vuo­kra­työ­voi­man ky­syn­tä kas­vaa kau­pan alal­la, ra­vin­to­la-alal­la, ra­ken­nusa­lal­la ja ict-sek­to­ril­la.

”Au­kio­lo­jen va­pau­tu­mi­nen li­sää kau­pan työ­voi­ma­tar­vet­ta. Ra­vin­to­la- ja ra­ken­nus­aloil­la on työ­voi­ma­pu­laa, kun taas ict-sek­to­ril­la oi­kean­lai­nen osaa­mi­nen ja työ­voi­man tar­jon­ta ei­vät koh­taa”, ku­vai­lee Op­tea­min toi­mi­tus­joh­ta­ja Minna Vanhala-Harmanen.

Van­ha­la-Har­ma­sen mu­kaan eri­tyi­ses­ti työ­voi­ma­pu­las­ta kär­si­vät yri­tyk­set työl­lis­tä­vät hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­laa. Op­team on ha­ke­nut osaa­via työn­te­ki­jöi­tä niin­kin kau­kaa kuin Fi­lip­pii­neil­tä.

”Mo­net yri­tyk­set käyt­tä­vät hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­ta epä­var­mas­sa ta­lous­ti­lan­tees­sa, vaik­ka mark­ki­nat ei­vät el­pyi­si­kään.”

Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la vah­van HOK-Elan­non joh­to vah­vis­ti kes­ki­viik­ko­na, että sen vuo­kra­työ­voi­man käyt­tö ”piik­ka­si” al­ku­vuon­na. Uu­det myy­mä­lät ja au­kio­loai­ko­jen va­pau­tu­mi­nen se­lit­tä­vät il­miö­tä.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Merru Tuliara vah­vis­taa, että vuo­kra­työn käyt­tö yleis­tyy va­kaas­ti.

”El­py­mis­tä on nä­kö­pii­ris­sä ja vuo­kra­työ­tä käy­te­tään, kos­ka yri­tyk­set ei­vät vie­lä vält­tä­mät­tä us­kal­la pal­ka­ta itse. Näis­sä olois­sa ra­ken­nus­teol­li­suus, ict-ala ja ter­vey­sa­la kas­va­vat eri­tyi­sen hy­vin.”

Tu­lia­ran mu­kaan var­sin­kin rek­ry­toin­ti- ja ul­kois­tus­pal­ve­lut ve­tä­vät. Yri­tyk­set ovat op­pi­neet käyt­tä­mään pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia: ei pelk­kää vuo­kra­työ­voi­maa, vaan rek­ry­toin­ti­pal­ve­lui­ta laa­jem­min.

Työ­elä­mä muut­tuu ko­vaa vauh­tia, jo­ten työ­urat koos­tu­vat yhä useam­min pät­kä­töis­tä ja sir­pa­leis­ta. Tren­diä ei juu­ri suit­su­te­ta jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa.

HPL on pian kym­me­nen vuot­ta tut­ki­nut vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ko­ke­muk­sia. Tut­ki­mus­ten pe­rus­teel­la mo­nil­le voi tul­la yl­lä­tyk­se­nä, että vuo­kra­työn­te­ki­jät ovat työ­hön­sä tyy­ty­väi­sem­piä kuin kes­ki­ver­to­työn­te­ki­jät.

”Pe­rä­ti 87 pro­sent­tia vuo­kra­työn­te­ki­jöis­tä suo­sit­te­li­si vuo­kra­työn te­ke­mis­tä tut­ta­vil­leen”, Tu­lia­ra ker­too.

Joka kym­me­nes vuo­kra­työn­te­ki­jä pää­see töi­hin sa­man päi­vän ai­ka­na. Tut­ki­muk­seen vas­tan­neis­ta puo­let työl­lis­tyi vii­kon si­säl­lä, HPL ker­too.

Läh­de: Kauppalehti