Pistehitsaaja, Turku

Haemme asiakasyrityksellemme Laitilaan

PISTEHITSAAJAA

Hakijoilta toivomme:

– metallialan koulutusta tai meneillään olevia opintoja/kokemusta tehdastyöstä
– aikaisempaa työkokemusta
– hyvää fyysistä kuntoa
– ripeyttä ja ahkeruutta
– moitteetonta työhistoriaa
– hyvää suomen kielen taitoa

Paikat täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä, lähetä hakemuksesi siis heti.

Huoltomies, Uusikaupunki

Haemme asiakasyrityksellemme Finnsiirto Oy:lle Uuteenkaupunkiin

HUOLTOMIESTÄ

Hakijoilta toivomme:

– tehtävään soveltuvaa koulutusta ( esim. raskaan kaluston asentaja)
– aiempaa kokemusta huolto -ja korjaustöistä trukkien, traktoreiden tai kaivureiden parissa
– tuntemusta hydrauliikasta sekä sähkötöistä
– B-ajokorttia
– itsenäistä ja reipasta työasennetta
– voimassa oleva työturvallisuuskortti
– moitteetonta työhistoriaa
– hyvää suomen kielen taitoa

Tarjoamme haastavan, motivoivan ja monipuolisen työtehtävän trukkien huolto -ja korjaustehtävien parissa. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva.

Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä, lähetä hakemuksesi siis heti.

Kalankäsittelijä/pakkaaja, Turku

Haemme nyt asiakasyrityksellemme Turkuun

KALANKÄSITTELIJÄÄ/PAKKAAJAA

Hakijoilta toivomme/edellytämme:

– aiempaa kokemusta elintarviketeollisuuden tuotannon tai kalateollisuuden parista
– työhön soveltuvaa koulutusta
– huolellisuutta ja ripeyttä
– voimassaolevaa hygieniapassia
– sujuvaa suomen kielen taitoa
– hyvää fyysistä kuntoa

Työtehtävä pitää sisällään kalanjalostukseen ( joulusesonkiin) liittyviä työvaiheita sekä pakkaustehtäviä. Ei siis varsinaista kalankäsittelyä ( leikkaus, fileointi). Työt alkavat viimeistään marraskuun alussa, mutta mahdollisesti jo aikaisemmin. Työ saattavat jatkua myös vuoden 2019 puolella.

Vuokraamotyöntekijä,Levi

me asiakasyrityksellemme Leville

VUOKRAAMOTYÖNTEKIJÄÄ

Asiakasyrityksemme, Intersport Levi sijaitsee keskeisellä paikalla Levikeskuksessa. Nyt etsimme taas tulevalle kaudelle 2018-2019 vuokraamotyöntekijöitä.

HAKIJOILTA ODOTAMME:

– aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä
– talviurheilulajien tuntemusta
– aiempaa kokemusta myyntityöstä
– tehtävään soveltuvaa koulutusta
– sitoutumiskykyä vilkkaaseen sesonkiin
– halua tehdä tulosta
– monipuolista kielitaitoa ( englanti, ruotsi, venäjä)
– ennen kaikkea oppimisnälkäistä asennetta

Tarjoamme sporttisen ja kehittyvän työympäristön, jossa jokainen työpäivä on erilainen. Haasteellista työtä asiakaspalvelussa erilaisten ihmisten ja tuotteiden parissa.

Varastotyöntekijä, Rusko

Haemme asiakasyrityksellemme Vahdolle

VARASTOTYÖNTEKIJÖITÄ

Asiakasyrityksemme varastossa aloitetaan työn keräily tuotantoon, jolloin kaikki eri työvaiheissa tarvittavat materiaalit kerätään valmiiksi varastoalueelle. Tehtävä on toimenkuvaltaan uusi ja tarvitsemme tähän nyt kaksi uutta tekijää.

Hakijoilta toivomme:

– aiempaa kokemusta varastoalan tehtävistä
– eduksi luetaan  kokemus ERP/WMS – järjestelmien käytöstä ( ei pakollinen)
– tehtävään soveltuvaa koulutusta
– trukinajotaitoa
– hyvää työasennetta ja fyysistä kuntoa
– sujuva suomen kielen taito

Tarjoamme haastavan ja mielenkiintoisen työtehtävän motivoivassa ympäristössä. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva.

Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä, lähetä hakemuksesi  ja CV siis heti.

tai lähetä osoitteeseen toimisto@tyokuutio.fi.
Lisätietoa tehtävästä numerosta 020 734 1010

Osaajapula on iso ongelma yrityksille

24.8.2018

Jo lähes 70 % yrityksistä kohtaa rekrytointivaikeuksia.

EK:n yrityskyselyn mukaan osaajapula koskettaa yrityskenttää odotettuakin laajemmin. Ilmiö kärjistyy asemansa jo vakiinnuttaneissa pitkän linjan pk-yrityksissä, jotka muodostavat elinkeinotoiminnan kivijalan eri puolilla Suomea.

Tilanne näkyy myös henkilöstöpalvelualan yrityksissä eri puolilla Suomea.

”Näen osaajapulan kärjistymisen päivittäin. Vaikutukset osuvat koko kansantalouteen. Esimerkiksi teollisuusalan yritykset eivät välttämättä halua tehdä edes tarjouksia tai tavoitella uusia tilauksia, jos eivät voi luottaa siihen, että pystyvät myös toimittamaan tilaukset. Tämä edellyttäisi varmuutta siitä, että saatavilla on riittävästi tekijöitä ja osaajia”, kertoo Kirsi Naamanka Kilta Henkilöstöpalvelu Oy:sta, joka on rekrytointipalvelujen markkinajohtaja Päijät-Hämeen alueella.

”Moni yritys ratkaisee ongelmaa ostamalla työtä ulkomaisena alihankintana. Verotulojen menetyksen lisäksi vaarana on yritystoiminnan painopisteen siirtyminen yhä enemmän Suomen ulkopuolelle. Ei kannata investoida Suomeen, jos koneet ovat vajaakäytössä osaajapulan vuoksi.”

Ongelman ratkaisu vaatii Naamangan mukaan laajaa keinovalikoimaa.

”Kannustinloukut olisi purettava, tuloverotusta on laskettava ja työttömyysjaksot pitäisi saada minimoitua. Koulutussektorin pitäisi tehdä rohkeampia valintoja ja reagoida paljon ketterämmin: suunnataan koulutusta sinne, missä on paljon työpaikkoja ja karsitaan sieltä, missä on paljon työttömyyttä. Nämä valinnat eivät osu oikeaan, elleivät yritykset pääse nykyistä konkreettisemmin vaikuttamaan koulutuksen sisältöön ja valintoihin.”

EK:n pk-johtaja Jouni Hakala haluaa nostaa kunnianhimon tasoa työllisyystoimissa.

”Työllisyysaste on saatava yli 75 prosentin. Pk-sektori on avainasemassa tuon tavoitteen saavuttamisessa. Osaavien ihmisten saatavuus on jo pullonkaula yritysten kasvulle. Nyt tarvitaan niin kannustinloukkujen purkamista, tarveharkinnan poistamista ulkomaiselta työvoimalta kuin syvempää vuoropuhelua koulutuksen ja yritysten välille osaajapulan lievittämiseksi.”

EK:n yrityskyselyyn vastasi touko-kesäkuussa 2018 yhteensä 547 yritysjohtajaa ja yrittäjää.

Katso lisätietoja EK:n yrityskyselystä >>

Kasvubuumi luo liiketoimintamahdollisuuksia henkilöstöpalvelualalle

Vuosi 2017 kasvatti alan yritysten liikevaihtoa entisestään kertoo HPL:n viime vuotta käsittelevä TOP 20 talouskatsaus.

Suo­men ta­lou­den no­pea vah­vis­tu­mi­nen loi poh­jaa myös hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys­ten en­tis­tä pa­rem­mal­le me­nes­tyk­sel­le. Alan yri­tys­ten sa­no­taan­kin toi­mi­van ta­lou­den in­di­kaat­to­ri­na, sil­lä yri­tys­ten lii­ke­vaih­to vaih­te­lee voi­mak­kaas­ti riip­puen ylei­ses­tä ta­lou­del­li­ses­ta ti­lan­tees­ta. Yri­tys­ten me­nes­tys on hyvä mit­ta­ri sii­tä, että myös ylei­nen ta­lous­ti­lan­ne on läh­dös­sä nousuun.

Yksi alu­eel­li­sis­ta me­nes­ty­jis­tä Suo­mes­sa on ol­lut Lou­nais-Suo­men alue, jos­sa on koet­tu mer­kit­tä­vä ja no­pea kas­vu­buu­mi. Tämä on vai­kut­ta­nut myös alu­eel­la toi­mi­viin hen­ki­lös­tö­alan yri­tyk­siin.

”Tot­ta kai, ti­lan­ne luo uusia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia muu­ten­kin kuin työ­voi­man­vä­lit­tä­mi­sen suh­teen. Alu­een yri­tyk­set käyt­tä­vät mie­lel­lään hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä, kos­ka eri­tyis­ti­lan­teet vaa­ti­vat jous­toa, jota mei­dän kaut­tam­me on saa­ta­vil­la”, toi­mi­tus­joh­ta­ja Jussi Holopainen Ener­sen­se Grou­pis­ta ker­too.

Hän nä­kee työ­voi­man saa­ta­vuuson­gel­man kui­ten­kin po­si­tii­vi­se­na haas­tee­na, vaik­ka se hi­das­taa­kin yri­tys­ten kas­vua.

”Isoim­pa­na haas­tee­na koen ne­ga­tii­vi­sen asen­teen ei-suo­mea pu­hu­vien työn­te­ki­jöi­tä koh­taan. Jos englan­nin­kie­len tai­to kat­so­taan riit­tä­väk­si, niin työ­voi­maa kyl­lä löy­tyy”, Ho­lo­pai­nen pai­not­taa.

Työ­voi­man kan­sain­vä­lis­tä liik­ku­vuut­ta Suo­meen hi­das­taa lä­hin­nä työ­lu­pa­pro­ses­si, jon­ka Ho­lo­pai­nen ko­kee ko­ko­nai­suu­des­saan hi­taak­si, mut­ta Eu­roo­pan si­säi­ses­sä liik­ku­vuu­des­sa kui­ten­kin toi­mi­vak­si.

”Suo­ma­lai­sen työ­voi­man liik­ku­vuus on eu­roop­pa­lai­siin ver­rat­tu­na haas­teel­li­nen. Eu­roo­pas­ta tu­li­joil­le ei tun­nu ole­van mer­ki­tys­tä, si­jait­see­ko työ­paik­ka Iva­los­sa, Hel­sin­gis­sä vai Po­ris­sa”, hän sa­noo.

Vuosi 2017 oli menestys henkilöstöpalvelualan yrityksille

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den kas­vu on ol­lut vii­me vuo­sian no­pe­aa ja vii­me vuo­den lop­pu oli myös erin­omai­nen. Lii­ke­vaih­to ker­tyi vuo­den 2017 lop­pu­puo­lis­kol­la 693 mil­joo­naa eu­roa. Kas­vua edel­lis­vuo­den vas­taa­vas­ta ajan­jak­sos­ta tuli 20 pro­sent­tia. Koko vuo­den 2017 lii­ke­vaih­to oli 1 281 mil­joo­naa eu­roa ja li­säys­tä edel­lis­vuo­teen tuli 18 pro­sent­tia.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­pal­ve­lui­den lii­ke­vaih­to kas­voi vuo­den 2017 ai­ka­na vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na 22 pro­sent­tia. Ko­ko­nais­lii­ke­vaih­toa ker­tyi vuo­den 2017 ai­ka­na 1 077 mil­joo­naa eu­roa. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­pal­ve­lut kat­taa yli 80 pro­sent­tia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den lii­ke­vaih­dos­ta, mikä mää­rää alan lii­ke­vaih­don ke­hi­tys­tä. Alan lii­ke­vaih­don ke­hi­tyk­sen odo­te­taan jat­ku­van hy­vä­nä myös vuon­na 2018.

Suomen sadan suurimman työllistäjän joukossa yli 20 henkilöstöpalvelualan yritystä

Talouselämässä (nro 20 26.5.2017) kerrotaan vuokratyön suosion lisääntymisestä. Moni on jättänyt jopa vakituisen työpaikkansa ja ryhtynyt vuokratyöntekijäksi.

Vuo­kra­työn­te­ki­jöi­tä on ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan ai­noas­taan va­jaa 2 % työ­voi­mas­ta, mut­ta alan kas­vu on vah­vaa. Myös yri­tys­ten lii­ke­vaih­to on kas­va­nut jo muu­ta­man vuo­den ajan ko­vaa vauh­tia. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­la toi­mii ta­lou­den suh­dan­tei­den mit­ta­ri­na. Alan ke­hi­tys­tä seu­ra­taan kuu­kausit­tain HPL:n ti­las­toi­man TOP 20 liikevaihtotiedustelun avul­la.

Vaik­ka Suo­mes­sa on pal­jon työt­tö­miä, osalla aloista on työvoimapulaa. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si IT-alal­la koo­da­rit ja ra­vin­to­la-alal­la ko­kit, joi­ta hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­set rek­ry­toi­vat ul­ko­mail­ta.

Suo­men ta­lous­kas­vu ei ole ai­noa syy hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan kas­vuun. Seu­raa­va suu­ri uu­dis­tus on maakuntauudistus ja erityisesti kasvupalvelut. Sen myö­tä työ- ja elin­kei­no­toi­mis­tot (TE-toi­mis­tot) sekä elin­kei­no-, lii­ken­ne ja ym­pä­ris­tö­kes­kuk­set (ELY-kes­kuk­set) lak­kau­te­taan. Työ­voi­ma ja yri­tys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­ses­tä vas­taa­vat maa­kun­nat ja nii­den tuot­ta­mi­ses­ta yk­si­tyi­set yri­tyk­set, kun­nat ja kol­mas sek­to­ri. Työn­vä­li­tyk­sen yk­si­tyis­tä­mi­nen avaa uusia mah­dol­li­suuk­sia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­sil­le.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lal­la on käy­tös­sä auktorisointijärjestelmä, joka muis­tut­taa rei­lun kau­pan lei­maa. Tämä mah­dol­lis­taa eri­tyi­ses­ti vuo­kra­työn­te­ki­jöil­le mah­dol­li­suu­den va­lit­taa epä­asial­li­ses­ta koh­te­lus­ta. Li­säk­si alal­le on laa­dit­tu toi­min­ta­pe­ri­aat­teet, ul­ko­maa­lais­ten rek­ry­toin­nin pe­li­sään­nöt ja tie­to­suo­jaan liit­ty­vät käy­tän­ne­sään­nöt. HPL te­kee myös joka toi­nen vuo­si vuokratyöntekijätutkimuksen, jos­sa vas­taa­jien tyy­ty­väi­syys mm. työ­hön ja palk­kaan on ol­lut sel­keäs­sä kas­vus­sa useam­man vuo­den ajan.

Läh­de: Talouselämä nro 20 26.5.2017

TYÖKUUTION UUSI TOIMISTO AVATTU TURUSSA

Olemme avanneet uuden toimiston Turkuun 7.3.2017 alkaen. Meidät löytää jatkossa osoitteesta Kristiinankatu 2 B A 5 20100 Turku ( Vanha Suomen pankin talo, 3. krs). Samassa osoitteessa löytyy myös jatkossa Työkuution palkanlaskenta ( Poveria, Paula Välimäki)
Uudenkaupungin toimisto palvelee 28.4.2017 asti. Tämän jälkeen keskitämme toimintamme Turun toimistolle. Sopimuksesta edelleen voidaan kuitenkin sopia tapaamisia myös Uudessakaupungissa.

Terveisin

Kirsi & Marko