Työkuutio avaa toimiston Helsinkiin

Toimintamme edelleen kasvaessa ja kehittyessä haluamme jatkossa palvella asiakkaitamme ja työntekijöitämme myös pääkaupunkiseudulla. Avaamme toimiston Helsingin keskustaan ( Kamppi) 1.12.2015.
Seuraa sivujamme, tiedotamme tuon päivän lähestyessä asiasta lisää.

Terveisin
Työkuution väki

Työnantajat tuskailevat rekrytoinnin kanssa

Ylen nettiuutinen kertoo, miten rekrytointivaikeuksien kanssa kamppaillaan esimerkiksi puhelinmyynti- ja telemarkkinointialalla sekä fyysisillä aloilla.

Uusien työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toin­ti on yhä useam­mal­le yri­tyk­sel­le suu­ri haas­te, sil­lä kaik­kiin työ­paik­kail­moi­tuk­siin ei ole vält­tä­mät­tä riit­tä­väs­ti ha­ki­joi­ta.

– Joil­lain aloil­la työ­paik­kail­moi­tuk­siin ei ha­ki­joi­ta ole ol­len­kaan, ker­too hen­ki­lös­töy­ri­tys Man­powe­rin vies­tin­tä­joh­ta­ja Mika Wilén.

Wilé­nin mu­kaan nämä ovat usein alo­ja, jot­ka ei­vät yk­sin­ker­tai­ses­ti hou­kut­te­le mil­lään lail­la ha­ki­joi­ta.

– Nuo­ria ei esi­mer­kik­si kiin­nos­ta sel­lai­set alat, jot­ka ei­vät ole me­dia­sek­sik­käi­tä. Toi­mia­lan ylei­nen ima­go saat­taa ai­heut­taa on­gel­mia, Wilén ker­too.

Rek­ry­toin­nin kans­sa kamp­pail­laan eri­tyi­ses­ti esi­mer­kik­si fyy­si­sil­lä aloil­la ku­ten kiin­teis­tö­huol­los­sa ja sii­vous­pal­ve­luis­sa. Myös kau­pan alal­la uusien työn­te­ki­jöi­den saa­mi­nen on pai­koin on­gel­mal­lis­ta.

Pie­nil­le ja kes­ki­suu­ril­le yri­tyk­sil­le rek­ry­toin­ti on suu­ry­ri­tyk­siä on­gel­mal­li­sem­paa, kos­ka työn­ha­ki­jat ha­lua­vat Wilé­nin mu­kaan mie­luum­min suu­riin, tun­net­tui­hin fir­moi­hin.

– Nuo­ret ha­ke­vat brän­de­jä, to­te­aa Wilén.

Rek­ry­toin­nin haas­teet tun­nis­taa myös ja­lo­me­tal­li­tuot­tei­ta val­mis­ta­van kuo­pio­lai­sen Sau­rum Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mikko Pessi.

– On toi­men­ku­via, joi­hin ei tah­do löy­tyä ha­ki­joi­ta. Täl­lai­sia am­mat­te­ja ovat muun muas­sa kä­si­työ­läi­set, ker­too Pes­si.

Työpaikkojen perässä ei liikuta

Wilén muis­tut­taa, että pien­ten ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten työ­mark­ki­na­ti­lan­ne on täl­lä het­kel­lä as­tet­ta va­loi­sam­pi.

– Niis­sä työ­paik­ko­ja avau­tuu eni­ten. Or­ga­ni­saa­tioi­den ra­ken­ne­muok­kauk­sen myö­tä suu­ris­sa yri­tyk­sis­sä töi­tä on tar­jol­la vä­hem­män. Haku kan­nat­tai­si siis koh­dis­taa pk-ja kas­vu­yri­tyk­siin, vink­kaa Wilén.

Uusien työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toin­ti­haas­tei­siin liit­tyy myös se, että suo­ma­lai­set ei­vät ole ko­vin in­nok­kai­ta liik­ku­maan työ­paik­ko­jen pe­räs­sä.

– Kiin­teät ra­ken­teet ku­ten omis­tusa­su­mi­nen pi­tää työn­ha­ki­joi­ta pai­koil­laan.

Wilén lis­taa rek­ry­toin­tia vai­keut­ta­vak­si te­ki­jäk­si myös työyh­tei­sö­tai­to­jen puut­teet, osaa­mi­sen tai kou­lu­tuk­sen puut­teet sekä lii­an kor­keat palk­ka­pyyn­nöt.

– Rek­ry­toin­ti­pro­ses­si on pal­jon haas­teel­li­sem­pi nyt kuin 10 vuot­ta sit­ten, ver­taa Pes­si.
Rek­ry­toin­tia­jan­koh­dal­la on vä­liä

Työ­paik­kail­moi­tus­ten suh­teen yri­tyk­set ovat uu­den edes­sä. Uusia rek­ry­toin­ti­kei­no­ja on pys­tyt­tä­vä ke­hit­tä­mään van­ho­jen rin­nal­la. Mo­der­nia tek­no­lo­gi­aa ja esi­mer­kik­si so­si­aa­li­sen me­dian väy­liä on käy­tet­tä­vä ko­koa­jan enem­män.

– Työ­paik­ko­jen mark­ki­noin­ti on me­nos­sa vi­deoi­den suun­taan. Jo nyt työyh­tei­sö­jä ku­va­taan ja vi­deoi­ta lai­te­taan You­tu­been tai muu­al­le on­li­neen. Tätä kaut­ta ker­ro­taan, että mil­lai­nen työ­paik­ka on, ker­too Wilén uusis­ta kei­nois­ta.

Nuo­ril­le työn­te­ki­jöil­le on myös pys­tyt­tä­vä luo­maan yk­si­löl­li­siä ura­pol­ku­ja, kos­ka ny­ky­nuo­ril­le työ­elä­män ja va­paa-ajan ta­sa­pai­no on tär­ke­ää.

– Työ­nan­ta­jan pi­täi­si pys­tyä löy­tä­mään rek­ry­toin­ti­pro­ses­sis­sa sel­lai­nen kom­bi­naa­tio, että sekä työn­te­ki­jä että työ­nan­ta­ja ovat tyy­ty­väi­siä, poh­tii Wilén.

Mik­ko Pes­sin mu­kaan rek­ry­toin­ti­pro­ses­seis­sa on kiin­ni­tet­ty huo­mio­ta esi­mer­kik­si oi­ke­aan ajan­koh­taan.

– Ylem­pien toi­mi­hen­ki­löi­den rek­ry­toin­nit kan­nat­taa ajoit­taa syk­syyn tai ke­vää­seen. Lo­ma­kausi­na ei ta­pah­du näis­sä­kään asiois­sa mi­tään, to­te­aa Pes­si.

Lähde: Ylen kotisivut

Uusi merkki paremmasta: henkilöstövuokraus elpyy

16.06.2015

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton HPL:n keräämien alan lukujen mukaan vuokratyön kysyntä on jälleen nousussa. Se kielii yritysten vahvistuvasta uskosta.
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL kertoo, että pitkien ja pysyvien työurien rinnalle on tullut pysyvästi työ, joka tehdään pieninä palasina eri yrityksissä. Sitra arvioi, että työsuhteista jo 35 prosenttia on erilaisia epätyypillisiä työsuhteita: niissä työskentelee siis jo 800 000 suomalaista.

Epätyypillisiksi työsuhteiksi Sitra laskee osa-aikaiset, yksinyrittäjät, tarvittaessa töihin kutsuttavat tuntityöläiset, henkilöstövuokrausyhtiöiden vuokra- ja keikkatyöntekijät sekä määräaikaiset.

HPL muistuttaa nettisivuillaan, että osa-aikaisten työsuhteiden määrä on Suomessa kasvanut selvästi kahden viime vuosikymmenen aikana. Kaikista työllisistä joka seitsemäs teki viime vuonna työtä osa-aikaisesti.

Lähde: Kauppalehti

Artikkeli vuokratyön merkityksestä tulevaisuuden työelämässä

01.04.2015

Tulevaisuustutkija Ilkka Halava on kirjoittanut artikkelin ”Vapautta välineellisyyttä, kokeilua – tasapainottavia näkökulmia vuokratyön tulevaisuuteen”. Artikkeli tarkastelee vuokratyön ja epätyypillisten työsuhteiden roolia työn muutoksessa.
Artikkeli täydentää julkista keskustelua niillä näkökulmilla, jotka kirjoittajan näkökulmasta ovat aliedustettuina tai puuttuvat kokonaan.

Artikkelissa Halava kirjoittaa muun muassa näin: ”Tulevaisuuden työelämä ja työurat ovat entistä pirstalaisempia, projektimaisempia ja mosaiikkimaisempia. Arvioidaan, että ns. löyhästi organisaatioihin sidoksissa olevan, liikkuvan ja itsenäisen työvoiman (esim. vuokratyöntekijät, pätkätyöläiset, itsensä työllistäjät, freelancerit) osuus kasvaa voimakkaasti.”

Lähde www.hpl.fi

HPL blogi: Nollatyösopimusten kielto heikentäisi työllisyyttä

06.03.2015

HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara osallistuu nollatyösopimuskeskusteluun ja toteaa, että henkilöstöpalvelualalla ei käsityksistä huolimatta käytetä kovin paljon nollatyösopimuksia.

Nollatyösopimukset ovat viime aikoina herättäneet paljon keskustelua. Nollatyösopimuksessa kyse on siitä, että työtä tehdään silloin, kun sille on tarvetta ja työnantaja kutsuu töihin.

Henkilöstöpalvelualalla ei käsityksistä huolimatta käytetä kovin paljon nollatyösopimuksia. Niiden sijasta käytetään lyhyitä määräaikaisia työsopimuksia, joissa työtunnit on ennalta sovittu. Nollatyösopimuksia käytetään silloin, kun aidosti ei voida ennalta tietää, paljonko työtä on tarjolla.

Julkisuudessa on ollut esillä myös nollatyösopimusten kieltäminen ja osa-aikatyölle määritettävä 18 tunnin minimiviikkotyöaika.

Jos yrityksessä on työtä tarjolla 10 tuntia viikossa, töitä on todellakin tarjolla vain 10 tuntia viikossa. Nollatyösopimusten kieltäminen tai osa-aikatyölle määritelty minimityöaika ei kasvattaisi nykyisen nollatyösopimuslaisen työaikaa. Päinvastoin. Työn tekisivät yrityksen vakituiset työntekijät ylitöinä tai työ jäisi kokonaan tekemättä.

Nollatyösopimuksia ja alle 18 tunnin osa-aikatyösopimuksia tarvitsevat sekä työntekijät että työnantajat.

Nollatyösopimuksilla työskentelevien joukossa on niitä, joille nollatyösopimukset sopivat ja ovat mieluinen vaihtoehto. On työntekijöitä, joiden elämäntilanteeseen sopivat joustavat työnteon muodot. Tällaisia ovat muun muassa opiskelijat, jotka haluavat hankkia lisäansioita opintojen ohella.

Nollatyösopimuksilla työskentelee toki myös niitä, jotka haluaisivat tehdä enemmän työtä ja jotka eivät pärjää työstä saatavalla palkalla.

Kiellot tai minimiviikkotyöajan määrittely ei toisi lisää töitä, vaan kasvattaisi entisestään sitä joukkoa, joka on täysin vailla töitä. Onko täysi työttömyys parempi kuin se, että silloin tällöin saa työmahdollisuuden? Useinhan on niin, että työntekijä aloittaa vähäisemmällä tuntimäärällä, jota sitten kasvatetaan, kun työn tarve lisääntyy ja vakiintuu.

On hyvä, että nollatyösopimuksista keskustellaan. Niiden kieltämisen sijasta pitäisi kuitenkin pyrkiä etsimään ratkaisuja siihen, että kaikenlaisen työn vastaanottaminen olisi kannattavaa.

Merru Tuliara

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton toimitusjohtaja

HS: VUOKRATYÖALA KASVOI NAPAKASTI TAMMI-LOKAKUUSSA

Viime vuonna ala pieneni vielä kymmenisen prosenttia.

Vuokratyötä välittävien henkilöstöpalveluyritysten liikevaihto on alkanut jälleen kasvaa viime vuoden notkahduksen jälkeen.

Henkilöstöpalveluyritysten liiton mukaan henkilöstöpalveluala kasvoi tammi–lokakuussa kuusi prosenttia. Eritoten alkuvuodesta yhtiöiden liikevaihdon kasvu on ollut rivakkaa, mutta loppuvuodesta jälleen tasaista.

”Onhan tämä toiveita herättävää”, sanoo Henkilöstöpalveluyritysten Liiton toimitusjohtaja Merru Tuliara. Hän sanoo, että alan kehitys seuraa varsin hyvin talouden yleistä kehitystä, mutta etuajassa.

Vuo­den 2008 ta­lous­krii­sis­sä ala pie­ne­ni 30 pro­sent­tia ja vii­me vuon­na kym­me­ni­sen pro­sent­tia.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten pal­ve­lu­ja os­ta­vat eri­tyi­sen pal­jon kau­pan- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­set. Vuok­ra­työ­voi­maa han­ki­taan sai­ras­tu­nei­den ti­lal­le ja eri­lais­ten ruuh­ka­huip­pu­jen ja se­son­kien ai­ka­na.

Osa yri­tyk­sis­tä myös rek­ry­toi hen­ki­lös­töä näi­den yri­tys­ten kaut­ta eten­kin aloil­la, jois­sa työn­te­ki­jöi­tä on vai­kea löy­tää.

Toi­mi­ala­koh­tai­sia tie­to­ja on vain al­ku­vuo­des­ta, jol­loin hen­ki­lös­tö­vuok­rauk­sen kas­vu oli nel­jä pro­sent­tia, rek­ry­toin­tien kah­dek­san pro­sent­tia ja ul­kois­tus­ten 25 pro­sent­tia. Rek­ry­toin­tien ja ul­kois­tus­ten osuus alan ko­ko­nais­lii­ke­vaih­dos­ta on edel­leen ai­ka vä­häi­nen, vaik­ka­kin kas­vus­sa.
Tie­dot poh­jau­tu­vat alan 20 suu­rim­man yri­tyk­sen kuu­kau­sit­tain il­moit­ta­miin tie­toi­hin. Tu­lia­ran mu­kaan lu­vut ku­vaa­vat hy­vin ko­ko alan ke­hi­tys­tä.
Ky­se­lys­sä mu­ka­na ol­leis­ta yri­tyk­sis­tä suu­rin on Ba­ro­na, toi­sek­si suu­rin Staff­Point ja kol­man­nek­si suu­rin Me­di­verk­ko.

Ky­se­lyn yri­tys­ten yh­teen­las­ket­tu lii­ke­vaih­to oli tä­män vuo­den lo­ka­kuus­sa lä­hes 80 mil­joo­naa eu­roa. Kas­vua edel­li­seen kuu­kau­teen näh­den oli 0,5 pro­sent­tia. Ko­ko al­ku­vuo­den lii­ke­vaih­to oli noin 743 mil­joo­naa eu­roa.

Hen­ki­lös­tö­vuok­raus­pal­ve­lui­den lii­ke­vaih­don ar­vo oli lo­ka­kuus­sa noin 59 mil­joo­naa eu­roa eli suu­rin osa alan tuon kuu­kau­den noin 80 mil­joo­nan eu­ron lii­ke­vaih­dos­ta. Edel­li­seen kuu­hun eli syys­kuu­hun näh­den hen­ki­lös­tö­vuok­rauk­sen lii­ke­vaih­to vä­he­ni 2,1 pro­sent­tia.

Tu­lia­ran mu­kaan yh­den kuu­kau­den hei­tot alal­la ovat tyy­pil­li­siä, tär­keäm­pää on pi­tem­pi tren­di, jo­ka nyt näyt­tää ole­van alal­la kas­va­va.
Elin­kei­no­elä­män kes­kus­lii­ton mar­ras­kui­ses­sa ky­se­lys­sä hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­alan al­ku­vuo­den pa­ran­tu­nut ti­lan­ne ei ko­vin pal­jon näy.

Mar­ras­kuus­sa pa­ra­ne­mis­ta odot­ti 34 pro­sent­tia alal­la toi­mi­vis­ta vas­taa­jis­ta. 17 pro­sent­tia en­na­koi suh­dan­ne­las­kua. Alan myyn­nin ar­vioi­tiin kas­va­neen elo–­lo­ka­kuus­sa, mut­ta kas­vu oli ke­vään ja ke­sän lu­ke­mia hei­kom­paa. Myyn­nin odo­te­taan li­sään­ty­vän vuo­den lo­pus­sa ja en­si vuo­den alus­sa, mut­ta kas­vu jää­nee mel­ko vä­häi­sek­si.

Lähde: Helsingin Sanomat 29.12.2014

HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2015

Työkuutio toivottaa työntekijöille, asiakkaille sekä kaikille yhteistyökumppaneille menestyksekästä ja työntäyteläistä uutta vuotta!

t. Kirsi & Marko

Turun Sanomat: Henkilöstövuokraajat povaavat maltillista kasvua

Turun Sanomat: Henkilöstövuokraajat povaavat maltillista kasvua

11.08.2014
HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara kertoo Turun Sanomissa 9.8., että henkilöstöala seuraa yleistä taloustilannetta etupainotteisesti.

Yhtenä indikaattorina talouden noususta tai laskusta voidaan käyttää vuokratyöläisten määrää. Kun menee hyvin, yritykset tarvitsevat lisää työntekijöitä. Kun tulevaisuus on vielä epävarma, aloitetaan yleensä vuokratyöläisillä. Silloin kun menee huonosti, ensimmäisenä työt loppuvat vuokratuurareilta.

– Henkilöstöala seuraa yleistä taloustilannetta etupainotteisesti, tiivistää Henkilöstöpalveluyritysten liiton toimitusjohtaja Merru Tuliara.

Henkilöstöpalveluyritysten viime vuosi oli kehno, nyt tilanne on aavistuksen parempi.

– Pitkään on luvattu, että nyt alkaa piristyä. Kyllähän se siltä alkaa näyttää. Ei ainakaan huonompaan suuntaan olla menossa, Tuliara arvioi.

Hän kertoo, että ainakin liiton jäsenyritykset näkevät tulevaisuuden valoisana, sillä monet yrityksistä ovat poikkeuksellisen innokkaita kasvattamaan toimintaansa. Henkilöstöpalveluyritysten liiton jäsenkysely 2014 kertoo, että puolet yrityksistä ovat voimakkaasti kasvuhaluisia.

Kolme neljästä liiton jäsenyrityksestä uskoo liikevaihdon kasvavan selvästi tai jonkin verran. Muutos viime vuoteen on selkeä. Vuoden 2013 kasvuodotuksia kysyttäessä yhteensä 46 prosenttia vastaajista arvioi liikevaihtonsa kasvavan.

Talouden piristyminen alkaa näkyä myös tarjolla olevan työvoiman määrässä. Kyselyn mukaan myös ammattitaitoisen työvoiman löytäminen asiakkaille on vaikeutunut kahden viime vuoden aikana.

Osalla aloista vuokratyöntekijöistä on jopa pulaa. Tuliara kertoo, että erityisesti kokkeja, tiettyjä metallityöntekijöitä ja ICTosaajia kaivattaisiin enemmän. Myös vaativammat taloushallinnon tehtävät kärsivät vuokratyövoiman puutteesta.

Turussa kasvua palvelualoilla

Yrittäjä Johanna Eskola Opteamista kertoo, että Turun seudulla telakan vaikutus näkyy henkilöstövuokrauksen kysynnässä tietyillä toimialoilla. Hiljaisemmat ajat ovat tarkoittaneet sitä, että moni alihankkija on vetänyt resurssinsa minimiin ja työvoiman tarpeet tulevat yllättäen, kun tilauskanta kasvaa tai muuttuu nopeasti.

Eskola arvioi, että muualla maassa teknologiateollisuus kasvaa, Turun seudulla kasvua on ollut Opteamin osalta palvelu- ja elintarvikealalla sekä kokoonpanotehtävissä.

VMP:n toimitusjohtaja Heimo Hakkarainen kertoo havainneensa markkinoilla varovaisen positiivisia signaaleja. VMP:llä kasvua on tänä vuonna ollut muutama prosentti, kuitenkin hitusen vähemmän kuin viime vuonna. Monet asiakasyritykset ovat edelleen varovaisen odottavalla kannalla.

Hakkaraisen mukaan kasvua on ollut etenkin palvelualoilla, teollisuudesta yksittäistä toimialaa ei nouse ylitse muiden. Hän muistuttaa, että henkilöstövuokrausalalla tulevaisuudennäkymiin vaikuttaa olennaisesti se, millä alalla asiakasyritykset toimivat.

Citywork Turun toimitusjohtaja Arto Kallio kertoo valoisista näkymistä. Yritys on kasvanut viime ja tänä vuonna.

– Paikkoja on paljon auki, hakemuksia voitaisiin vastaanottaa enemmänkin.

Lähde: Turun Sanomat