Hitsaaja, Laitila

Haemme Laitilaan

HITSAAJAA

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Asiakkaamme on järjestelmätoimittaja metallialalla, jonka toiminta perustuu asiakkaan tarpeiden mukaan erilaisiin toimintakokonaisuuksiin ja ulkoistamisprojekteihin. Tuotannossaan heillä on monia eri vaiheita ja työtehtäviä. Työnkuvaan kuuluu monipuolisia metallialan työtehtäviä eri tuotantovaiheissa.

Tarjolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus täysillä tunneilla. Työajat ovat arkisin 2-vuorotyötä. Palkka sekä työn aloitus ovat sopimuksen mukaan.

Täytä hakemus »

tai lähetä osoitteeseen toimisto@tyokuutio.fi. Lisätietoa tehtävästä numerosta 020 734 1010.

Pintakäsittelijä, Laitila

Haemme Laitilaan

PINTAKÄSITTELIJÄÄ

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Asiakkaamme on järjestelmätoimittaja metallialalla, jonka toiminta perustuu asiakkaan tarpeiden mukaisesti erilaisiin toimintakokonaisuuksiin ja ulkoistamisprojekteihin. Tuotannossaan heillä on monia eri vaiheita ja työtehtäviä.

Työnkuvaan kuuluu tuotteiden pintakäsittelyä sekä maalaamon työtehtäviä.

Menestyt työssä

🔹 Aiemmalla vastaavalla työkokemuksella esimerkiksi erilaisten materiaalien käsittelystä

🔹 Tehtävää tukevalla koulutuksella

🔹 hyvällä suomen kielen taidolla

Tarjolla on työsopimus täysillä tunneilla. Työajat ovat arkisin 2-vuorotyötä. Palkka sekä työn aloitus ovat sopimuksen mukaan.

Täytä hakemus »

tai lähetä osoitteeseen toimisto@tyokuutio.fi. Lisätietoa tehtävästä numerosta 020 734 1010

Laserleikkaaja, Laitila

Haemme Laitilaan

LASERLEIKKAAJAA

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Asiakkaamme on järjestelmätoimittaja metallialalla, jonka toiminta perustuu asiakkaan tarpeiden mukaan erilaisiin toimintakokonaisuuksiin ja ulkoistamisprojekteihin. Tuotannossaan heillä on monia eri vaiheita ja työtehtäviä.

Työnkuvaan kuuluu tuotannossa laserleikkausta sekä mahdollisesti myös muita tuotannon työtehtäviä, kuten laadunvarmistusta valmiiden tuotteiden osalta. Työssä tarvitaan myös piirustusten lukutaitoa sekä osaamista koneiden asetusten tekemiseen itsenäisesti. Vankan pohjan työlle luovat

🔹 metallialan koulutus tai aikaisempi työkokemus vastaavista tehtävistä
🔹 voimassa olevat työturvallisuus- ja tulityökortit
🔹 kokemusta koneiden asetusten tekemisestä sekä piirustusten lukutaitoa
🔹 hyvä suomen kielen taito

Työajat ovat 2-vuorotyötä arkisin. Palkkaus sekä työn aloitus ovat sopimuksen mukaan.

Täytä hakemus »

tai lähetä osoitteeseen toimisto@tyokuutio.fi. Lisätietoa tehtävästä numerosta 020 734 1010

Tuotantosihteeri, Klaukkala

Haemme asiakkaallemme

TUOTANTOSIHTEERIÄ

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Asiakkaamme on kotimainen ajattomien lasitusratkaisujen valmistaja, joka toteuttaa monipuolisesti parveke- ja terassilasitukset asiakkaan toiveiden mukaisesti. Yritys on raamittomien lasitusten pioneeri maailmassa.

Työnkuvaasi tuotantosihteerinä kuuluu muun muassa tilausten tekeminen ja vastaanottaminen sekä varastokirjanpito. Asiakkaamme toimitilat sijaitsevat Klaukkalassa ja töitä tehdään päivävuorossa.

Voit olla hakemamme henkilö, mikäli tunnistat itsesi seuraavista edellytyksistä:

– Omaat hyvät tietotekniset taidot

– Olet järjestelmällinen ja organisointikykyinen

– Työotteesi on oma-aloitteinen

– Omaat hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

Eduksi katsomme sopivan korkeakoulututkinnon (esim. tradenomi) tai soveltuva ammatillinen tutkinto (esim. merkonomi) tai muu soveltuva koulutus. Arvostamme myös aikaisempaa työkokemusta alan tehtävistä.

Lisätietoja tehtävästä numerosta 044 2968 180.

Täytä hakemus »

tai lähetä se osoitteeseen toimisto@tyokuutio.fi.

Työkuution tiimi kasvaa jälleen

Huhtikuun alussa saimme tiimiimme uudeksi vahvistukseksi Eevin, joka toimii Työkuutiossa HR-assistenttina. Eevi vahvistaa iloisella asenteellaan tiimimme henkilöstövuokrausprosesseja. Eevillä on aiempaa kokemusta lähinnä markkinoinnin ja erilaisten asiakaspalvelutilanteiden hallitsemisesta.

”Odotan innolla uusien haasteiden kohtaamista ja monipuolisten tehtävieni kanssa työskentelyä. Olen luonteeltani iloinen ja helposti lähestyttävä, jolloin yhteistyö erilaisten ihmisten kanssa rakentuu luonnostaan. Aiempaa työkokemusta minulla on lähinnä markkinoinnin saralta, jonka parissa saan nyt myös Työkuutiolla muiden työtehtävieni ohella toteuttaa itseäni. Työn aloitus on lähtenyt vaivattomasti liikkeelle mahtavien kollegoiden ja asiakkuuksien ansiosta.

Toivottavasti törmäillään rekrytointivaiheessa!”

Lisävahvistus Työkuutiolle

Työkuutio saa odotetun lisävahvistuksen, kun Lotta astuu viimein mukaan kokoonpanoon! Lotalla on kokemusta niin HR:n kuin myynnin rooleista ja hän tuo kaivattua osaamista asiakkuuksien hoitoon.

”Työkuutiolle Lotta päätyi omien vahvuuksiensa kautta, sillä hän omaa vahvat vuorovaikutustaidot ja ymmärtää nykypäivän kanavat työnhakijoiden sekä kohderyhmien tavoittamiselle. Saamme Lotasta uutta virtaa ja näkökulmia toimintaamme sekä tukea arkitekemiseen. Sen lisäksi Lotta tuo mukanaan turkulaista sosiaalisuutta ja naurua toimistolle”, Työkuution myyntijohtaja Marko toteaa.

Alla Lotan mietteitä tulevasta:

”Odotan asiakkaiden kohtaamisia sekä ennen kaikkea uutta aluevaltausta työurallani! Näen valtavaa potentiaalia Työkuution asiakkuuksissa enkä malta odottaa pääseväni osaksi yrityksen kehitystä. Lisäbuustia työpäiviini tuo sisällöntuottaminen someen, joten jatkossa arkityötämme näkee myös suoraan kameran kautta. Olen superinnoissani tulevasta syksystä, valloittavasta toimistokoira Pietrosta sekä etenkin urheilu- ja penkkiurheilutaustastani, joka saa vahvaa (turkulaiseen tapaan mustavalkoista) kannatusta toimistollamme.”

Tervetuloa tiimiin Lotta!

Suomen sadan suurimman työllistäjän joukossa yli 20 henkilöstöpalvelualan yritystä

Talouselämässä (nro 20 26.5.2017) kerrotaan vuokratyön suosion lisääntymisestä. Moni on jättänyt jopa vakituisen työpaikkansa ja ryhtynyt vuokratyöntekijäksi.

Vuo­kra­työn­te­ki­jöi­tä on ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan ai­noas­taan va­jaa 2 % työ­voi­mas­ta, mut­ta alan kas­vu on vah­vaa. Myös yri­tys­ten lii­ke­vaih­to on kas­va­nut jo muu­ta­man vuo­den ajan ko­vaa vauh­tia. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­la toi­mii ta­lou­den suh­dan­tei­den mit­ta­ri­na. Alan ke­hi­tys­tä seu­ra­taan kuu­kausit­tain HPL:n ti­las­toi­man TOP 20 liikevaihtotiedustelun avul­la.

Vaik­ka Suo­mes­sa on pal­jon työt­tö­miä, osalla aloista on työvoimapulaa. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si IT-alal­la koo­da­rit ja ra­vin­to­la-alal­la ko­kit, joi­ta hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­set rek­ry­toi­vat ul­ko­mail­ta.

Suo­men ta­lous­kas­vu ei ole ai­noa syy hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan kas­vuun. Seu­raa­va suu­ri uu­dis­tus on maakuntauudistus ja erityisesti kasvupalvelut. Sen myö­tä työ- ja elin­kei­no­toi­mis­tot (TE-toi­mis­tot) sekä elin­kei­no-, lii­ken­ne ja ym­pä­ris­tö­kes­kuk­set (ELY-kes­kuk­set) lak­kau­te­taan. Työ­voi­ma ja yri­tys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­ses­tä vas­taa­vat maa­kun­nat ja nii­den tuot­ta­mi­ses­ta yk­si­tyi­set yri­tyk­set, kun­nat ja kol­mas sek­to­ri. Työn­vä­li­tyk­sen yk­si­tyis­tä­mi­nen avaa uusia mah­dol­li­suuk­sia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­sil­le.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lal­la on käy­tös­sä auktorisointijärjestelmä, joka muis­tut­taa rei­lun kau­pan lei­maa. Tämä mah­dol­lis­taa eri­tyi­ses­ti vuo­kra­työn­te­ki­jöil­le mah­dol­li­suu­den va­lit­taa epä­asial­li­ses­ta koh­te­lus­ta. Li­säk­si alal­le on laa­dit­tu toi­min­ta­pe­ri­aat­teet, ul­ko­maa­lais­ten rek­ry­toin­nin pe­li­sään­nöt ja tie­to­suo­jaan liit­ty­vät käy­tän­ne­sään­nöt. HPL te­kee myös joka toi­nen vuo­si vuokratyöntekijätutkimuksen, jos­sa vas­taa­jien tyy­ty­väi­syys mm. työ­hön ja palk­kaan on ol­lut sel­keäs­sä kas­vus­sa useam­man vuo­den ajan.

Läh­de: Talouselämä nro 20 26.5.2017

TYÖKUUTION UUSI TOIMISTO AVATTU TURUSSA

Olemme avanneet uuden toimiston Turkuun 7.3.2017 alkaen. Meidät löytää jatkossa osoitteesta Kristiinankatu 2 B A 5 20100 Turku ( Vanha Suomen pankin talo, 3. krs). Samassa osoitteessa löytyy myös jatkossa Työkuution palkanlaskenta ( Poveria, Paula Välimäki)
Uudenkaupungin toimisto palvelee 28.4.2017 asti. Tämän jälkeen keskitämme toimintamme Turun toimistolle. Sopimuksesta edelleen voidaan kuitenkin sopia tapaamisia myös Uudessakaupungissa.

Terveisin

Kirsi & Marko

SUURIN OSA TYÖVOIMAPALVELUISTA SIIRTYMÄSSÄ POIS VIRANOMAISILTA

Suurin osa työvoimapalveluista siirtymässä pois viranomaisilta

pe 3. maaliskuuta 2017 14.10.00

Helsingin Sanomissa haastatellun TEM:n työmarkkinajohtaja Kimmo Ruthin mukaan noin 75 prosenttia nykyisistä viranomaisten hoitamista työvoimapalveluista siirtyy joko yksityisille yrityksille tai kolmannen sektorin hoidettavaksi.

Laki uu­des­ta kas­vu­pal­ve­lu­lais­ta läh­ti juu­ri lausun­to­kier­rok­sel­le ja jos laki tu­lee voi­maan, suo­ma­lai­set asioi­vat vuo­den 2019 alus­ta uusien maa­kun­tien hoi­ta­mis­sa kas­vu­pal­ve­lu­kes­kuk­sis­sa, joi­ta hoi­tai­si­vat pää­asias­sa yk­si­tyi­set yri­tyk­set.

Vir­ka­mie­hil­le jää­vät teh­tä­vät, jot­ka lain mu­kaan on hoi­det­ta­va vir­ka­mies­vas­tuul­la, ku­ten esi­mer­kik­si hen­ki­löil­le mak­set­ta­vat tuet, kor­vuk­set tai yri­tys­tuet. Maa­kun­ta hoi­taa teh­tä­vän myös, jos yk­si­tyi­siä pal­ve­lun­tar­joa­jia ei löy­dy tai nii­tä ei ole kil­pai­lun nä­kö­kul­mas­ta riit­tä­väs­ti.

Uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na on luo­da hal­lin­to, joka aut­taa maa­kun­tien ta­lou­del­lis­ta kas­vua. Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­län mu­kaan uu­dis­tus on yksi hal­li­tuk­sen suu­rim­mis­ta. Uu­dis­tuk­sen lä­pi­vien­ti tu­lee vie­mään ai­kaa 5–10 vuot­ta.

Val­tion si­jaan pal­ve­lut tu­le­vat maa­kun­nan jär­jes­tet­tä­väk­si. Näi­tä kas­vu­pal­ve­luik­si kut­sut­tu­ja uusia pal­ve­lu­ja ovat esi­mer­kik­si työn­ha­ku, työl­lis­tä­mis­neu­von­ta, am­ma­tin­va­lin­taoh­jaus ja osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­nen.

Läh­de: HS Hallitus siirtää noin 75 prosenttia alueellisista työllisyys- ja yrittäjyyspalveluista yksityisille yrityksille (3.3.2017)