Työnantajat tuskailevat rekrytoinnin kanssa

Ylen nettiuutinen kertoo, miten rekrytointivaikeuksien kanssa kamppaillaan esimerkiksi puhelinmyynti- ja telemarkkinointialalla sekä fyysisillä aloilla.

Uusien työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toin­ti on yhä useam­mal­le yri­tyk­sel­le suu­ri haas­te, sil­lä kaik­kiin työ­paik­kail­moi­tuk­siin ei ole vält­tä­mät­tä riit­tä­väs­ti ha­ki­joi­ta.

– Joil­lain aloil­la työ­paik­kail­moi­tuk­siin ei ha­ki­joi­ta ole ol­len­kaan, ker­too hen­ki­lös­töy­ri­tys Man­powe­rin vies­tin­tä­joh­ta­ja Mika Wilén.

Wilé­nin mu­kaan nämä ovat usein alo­ja, jot­ka ei­vät yk­sin­ker­tai­ses­ti hou­kut­te­le mil­lään lail­la ha­ki­joi­ta.

– Nuo­ria ei esi­mer­kik­si kiin­nos­ta sel­lai­set alat, jot­ka ei­vät ole me­dia­sek­sik­käi­tä. Toi­mia­lan ylei­nen ima­go saat­taa ai­heut­taa on­gel­mia, Wilén ker­too.

Rek­ry­toin­nin kans­sa kamp­pail­laan eri­tyi­ses­ti esi­mer­kik­si fyy­si­sil­lä aloil­la ku­ten kiin­teis­tö­huol­los­sa ja sii­vous­pal­ve­luis­sa. Myös kau­pan alal­la uusien työn­te­ki­jöi­den saa­mi­nen on pai­koin on­gel­mal­lis­ta.

Pie­nil­le ja kes­ki­suu­ril­le yri­tyk­sil­le rek­ry­toin­ti on suu­ry­ri­tyk­siä on­gel­mal­li­sem­paa, kos­ka työn­ha­ki­jat ha­lua­vat Wilé­nin mu­kaan mie­luum­min suu­riin, tun­net­tui­hin fir­moi­hin.

– Nuo­ret ha­ke­vat brän­de­jä, to­te­aa Wilén.

Rek­ry­toin­nin haas­teet tun­nis­taa myös ja­lo­me­tal­li­tuot­tei­ta val­mis­ta­van kuo­pio­lai­sen Sau­rum Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mikko Pessi.

– On toi­men­ku­via, joi­hin ei tah­do löy­tyä ha­ki­joi­ta. Täl­lai­sia am­mat­te­ja ovat muun muas­sa kä­si­työ­läi­set, ker­too Pes­si.

Työpaikkojen perässä ei liikuta

Wilén muis­tut­taa, että pien­ten ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten työ­mark­ki­na­ti­lan­ne on täl­lä het­kel­lä as­tet­ta va­loi­sam­pi.

– Niis­sä työ­paik­ko­ja avau­tuu eni­ten. Or­ga­ni­saa­tioi­den ra­ken­ne­muok­kauk­sen myö­tä suu­ris­sa yri­tyk­sis­sä töi­tä on tar­jol­la vä­hem­män. Haku kan­nat­tai­si siis koh­dis­taa pk-ja kas­vu­yri­tyk­siin, vink­kaa Wilén.

Uusien työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toin­ti­haas­tei­siin liit­tyy myös se, että suo­ma­lai­set ei­vät ole ko­vin in­nok­kai­ta liik­ku­maan työ­paik­ko­jen pe­räs­sä.

– Kiin­teät ra­ken­teet ku­ten omis­tusa­su­mi­nen pi­tää työn­ha­ki­joi­ta pai­koil­laan.

Wilén lis­taa rek­ry­toin­tia vai­keut­ta­vak­si te­ki­jäk­si myös työyh­tei­sö­tai­to­jen puut­teet, osaa­mi­sen tai kou­lu­tuk­sen puut­teet sekä lii­an kor­keat palk­ka­pyyn­nöt.

– Rek­ry­toin­ti­pro­ses­si on pal­jon haas­teel­li­sem­pi nyt kuin 10 vuot­ta sit­ten, ver­taa Pes­si.
Rek­ry­toin­tia­jan­koh­dal­la on vä­liä

Työ­paik­kail­moi­tus­ten suh­teen yri­tyk­set ovat uu­den edes­sä. Uusia rek­ry­toin­ti­kei­no­ja on pys­tyt­tä­vä ke­hit­tä­mään van­ho­jen rin­nal­la. Mo­der­nia tek­no­lo­gi­aa ja esi­mer­kik­si so­si­aa­li­sen me­dian väy­liä on käy­tet­tä­vä ko­koa­jan enem­män.

– Työ­paik­ko­jen mark­ki­noin­ti on me­nos­sa vi­deoi­den suun­taan. Jo nyt työyh­tei­sö­jä ku­va­taan ja vi­deoi­ta lai­te­taan You­tu­been tai muu­al­le on­li­neen. Tätä kaut­ta ker­ro­taan, että mil­lai­nen työ­paik­ka on, ker­too Wilén uusis­ta kei­nois­ta.

Nuo­ril­le työn­te­ki­jöil­le on myös pys­tyt­tä­vä luo­maan yk­si­löl­li­siä ura­pol­ku­ja, kos­ka ny­ky­nuo­ril­le työ­elä­män ja va­paa-ajan ta­sa­pai­no on tär­ke­ää.

– Työ­nan­ta­jan pi­täi­si pys­tyä löy­tä­mään rek­ry­toin­ti­pro­ses­sis­sa sel­lai­nen kom­bi­naa­tio, että sekä työn­te­ki­jä että työ­nan­ta­ja ovat tyy­ty­väi­siä, poh­tii Wilén.

Mik­ko Pes­sin mu­kaan rek­ry­toin­ti­pro­ses­seis­sa on kiin­ni­tet­ty huo­mio­ta esi­mer­kik­si oi­ke­aan ajan­koh­taan.

– Ylem­pien toi­mi­hen­ki­löi­den rek­ry­toin­nit kan­nat­taa ajoit­taa syk­syyn tai ke­vää­seen. Lo­ma­kausi­na ei ta­pah­du näis­sä­kään asiois­sa mi­tään, to­te­aa Pes­si.

Lähde: Ylen kotisivut